Завод за хидравличини елементи “Palfinger” Австрия

На този обект фирмата е изградила:
1.Проектиране и изграждане на 4 броя трафопостове с инсталирана мощност 4.5 MW
2.Проектиране изграждане на кабелите средно напрежение до тях и между тях
3.Проектиране и изграждане на кабелни тръбни мрежи
4.Проектиране и изграждане на главни и разпределителни табла
5.Проектиране и изграждане на вътрешно цехови осветителни инсталации
6.Проектиране и изграждане на вътрешно цехови инсталации и табла
7.Проектиране и захранване на всички машини в завода
Завод за солозамразяване “Ефеб” Гърция

“ДИКС 2001” ЕООД гр. Ямбол изгради на “Ефеб” ООД обектите:
- Проектиране и реконструкция на въздушни електропроводи 20 kV “ДК”,“Околовръстен”,“Хладилник” и извърши повдигане на габарита на същите в района на строителната площадка
- Проектиране и изграждане на възлова разпределителна станция
- Проектиране и изграждане на трафопостове с инсталирана мощност 1800 kV – 2 броя
- Проектиране и изграждане на кабелна тръбна мрежа и полагане на кабели 20 kV за захранване и резервиране на трафопостовете
- Изграждане на площадкова кабелна тръбна мрежа с полагане на кабели ниско напрежение , разпределителни касети за изнасянето на мощността до различните части на завода
- Изграждане на вътрешните преносни и разпределителни цехови и заводски мрежи за захранване на отделните машини
- Проектиране и реконструкция на кабели ниско напрежение 19 броя попадащи в площадката на новоизграждащо се хале на фирмата.
Фабрика за леене на чугун – гр. Елхово

Трафопост и кабели към него, осветителна инсталация, захранване на пещи, реконструкция на съществуваща мрежа ниско напрежение, табла за управление на кулокранове за изсипване на горещата маса
Фабрика за изолации гр. Ямбол
ПРОЕКТИРАНЕ
ЕЛЕКТРО - СТРОИТЕЛСТВО
- Вилни селища
- Хипермаркети
- Хотели
- Бензиностанции
- Заводи / Цехове
- Електропроводи - 20 kV
- Мрежи ниско напрежение.
- Трафопостове(включително АС част) - зидан, мачтов, КТП, БКТП.
- Кабели високо, средно и ниско напрежение.
- Изнасяне измерването на елекрическа енергия на границата на собсвеността
- Електро-части на подстанции и възлови станции
АБОНАМЕТНО ПОДДЪРЖАНЕ
ТЪРГОВИЯ С КАБЕЛИ И ЕЛЕКТРО-ОБОРУДВАНЕ
Спортен център - Балнеохотел
Спортно - възстановителен център с 5 звезден хотел и футболен стадион - гр. Поморие
Хипермаркети "Kaufland"
Хипермаркет "Kaufland" - гр. Русе
Хипермаркет "Kaufland" - гр. Ямбол
Вилно селище
Вилно селище "Райска Градина"
Бензиностанции Лукойл
Бензиностанции Лукойл
Palfinger
Завод на Palfinger - Австрия
Вилно селище "Виниярдс"
Вилно селище - с. Каблешково
Изградени хотели
Изградени хотели